Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, Ustawy o Ochronie Zwierząt, określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Urząd Miasta Koszalina, wypełniając w/w obowiązek, informuje, że zadania wynikające z programu zapobiegania bezdomności zwierząt zgodnie z umową, realizuje Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Koszalinie.

 

W ramach Programu Zapobiegania Bezdomności TOZ podejmuje następujące działania:

 1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
 2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 3. odławianie bezdomnych zwierząt;
 4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
 5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 6. usypianie ślepych miotów;
 7. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

 

Nie bądź obojętny i ZAREAGUJ GDY:

 • Jesteś świadkiem lub sprawcą kolizji drogowej z udziałem zwierzęcia – masz obowiązek udzielania zwierzęciu pomocy, odtransportowania go do lekarza weterynarii, lub powiadomienia odpowiednich służb .
 • Widzisz wałęsającego się psa lub pozostawionego bez opieki.
 • Spotkałeś na swej drodze inne zwierzę domowe (królika, żółwia itp.) które ewidentnie zostało porzucone lub zagubione.
 • W naszym mieście pojawią się dzikie zwierzęta wymagające pomocy lekarza weterynarii lub odtransportowania w miejsce bytowania
 • Jesteś świadkiem znęcania się nad zwierzęciem lub masz informacje o złym traktowaniu zwierząt.

 

WE WSZYSTKICH WYMIENIONYCH PRZYPADKACH ZADZWOŃ POD KTÓRYŚ Z PODANYCH NUMERÓW:

 1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Leśny Zakątek w Koszalinie – 943403400, 731953102
 2. Biuro TOZ Koszalin tel. 94 342 42 72 (dyżury wtorki i czwartki 10.00-14.00) lub inspektor TOZ 531664421
 3. Straż Miejska Koszalin – 986
 4. Policja 997, 112
 5. Urząd Miejski, Wydział Ochrony Środowiska – 94 348 86 82

W godzinach nocnych – po 22.00 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami realizuje wezwania tylko od służb mundurowych. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt dyżur pełniony jest całą dobę pod tel : 943403400, 731953102


Gdy zdarzenia o których mowa mają miejsce poza Koszalinem, zawiadom odpowiedni urząd gminy, straż gminną. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych Gmin.